Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

«AAA» Toy Hyzmatlar Merkezi

«AAA» TOÝ HYZMATLAR MERKEZIMIZIŇ HYZMATLARY:

Habarlaşmak üçin Tel: +993 61692121

  1. Ýurdumyzyň islendik sungat işgärlerini, aýdymçylardyr sazandalary, DJ-leri, artistlerdir alyp baryjy tmdalary, halk aýdymçylary we dutar bagşylaryny siziň bagt we durmuş ýa-da islendik başga bir üýşmeleňleriňize-toýlaryňyza eltip bermek hyzmaty.

Aşaky wideo ýazgylarda gurnan toýlarymyzdan pursatlary görüp bilersiňiz!!!

2. Meşhur tans toparlaryny, gözbagçydyr hokgabaz oýunçylary, sirk oýunlaryny, körpeje jigilerimiz üçin MIKGI MAUS, MAŞA MEDWED we başgada dürli sahnalary gurnap bermek hyzmaty.

3. Siziň bagtly günleriňizi ýokary hilli görnüşde ýazga geçirmek wideokamera we surat(foto) hyzmatlaryny, şeýlede Bagt köşgündäki nika (ZAGS) pursatlaryndan we bagt toýuňyzdan alnan ýazgylary giňişleýin görnüşde foto we wideo kliplerini taýýarlap bermek hyzmaty.

4. Gelin alyjy maşynlary we olaryň dürli görnüşdäki bezegleri, gelin getirýän Atly paýtunlary, dürli öý bezegleri, toý palatalary we Ak öýleri gurnamak hyzmaty.

5. Durmuşa çykýan gyzlarymyzyň milli bukja bezegleri, halat geçdi geňeş toý pursatlaryny gurnamak we bezemek, ýüzlerçe görnüşli çakylyk bukjalaryny we süýjülik gutylaryny ýasap bermek hyzmatlary.

6. Toý mekanlarynyň girelgelerini we ýaşlarymyzyň toý kürsüsini, aýdymçylaryň toý sahnasyny şeýle hem Toý mekanlarynyň içki gözelligini täsin görnüşde bezemek hyzmatlary.

7. Stol we saçak nygmatlaryny ýokary derejede taýýarlamak we süýjilik Tortuny Şokolad çüwdürimini taýýarlamak we gurnamak hyzmaty.

8. Ýokary hilli saýlama görnüşde hyzmat edýän hyzmatçy oglan-gyzlary (ofisiantlar), belli aşpezleriň ajaýyp işdä açar nygmatlaryny taýýarlamak hyzmatlary.

9. Oglan we gyzlaryň Gözellik salon hyzmatlary we owadan toý lybaslaryny geýdirmek hyzmatlary.

10. Toý mekanlaryny, Marketing söwda merkezlerini, gözellik salonlaryny we beýleki köpçülik söwda nokatlaryny mahabatlandyrmak (reklama etmek) hyzmatlary.

11. Durmuşyňyzda bolup geçen islendik bir pursatlary, öz bagt toýuňyzda öz söýgüli ýaryňyza bagyşlap goşgydyr-şygyrlary düzdürmek ýa-da öz söýgüli bagşyňyzyň aýdym görnüşinde aýtmagyny isleseňiz üç «AAA» Toý hyzmatlary merkezimize ýüz tutyp bilersiňiz. Üç «AAA» siziň iň ýakyn dostuňyzdyr, ol siziň ýüregiňiziň isleýişi ýaly TOÝ gurnamaga elmydama taýýardyr.

Başgada media faýllarymyzy aşakylardan görüp bilersiňiz!!!

Begmyrat Annamyradow (DJ Begga)…

Azat Dönmezow…

Gülşirin Öwezmämmedowa…

Bagtyýar Rozyýew